Якою має бути державна політика, аби бізнес платив високі зарплати?

форум за участі 64 українських бізнес-асоціацій та влади назве першочергові реформи для цього

18 травня 2018 року  відбудеться III Open Economic Forum: «Економічне зростання та створення робочих місць: порядок денний для України» Grand Hall Chamber Plaza (вул. Велика Житомирська, 33). Форум збирає більше 300 підприємців, які розглянуть актуальне питання – як розвивати економіку, аби стимулювати бізнес відповідально ставитися до податків та збільшувати заробітні плати, а економічно активне населення працездатного віку – залишатись працювати в Україні?

  • Facebook

Українська Рада Бізнесу, як організатор Форуму, збирає публічну дискусію представників влади, бізнес-об‘єднань та експертного середовища для обговорення cпівпраці держави у стимуляції бізнесу до внутрішньої модернізації, детінізації, збільшення зарплати на своїх підприємствах.

Дослідження, оприлюднене на початку 2018 року Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ZN.ua, показує, що високий рівень заробітної плати є вирішальним фактором для трудових мігрантів з України: 45% – готові виїхати за кордон в пошуках більш високого заробітку, 32% хочуть жити в комфортніших умовах та 5,6% – хочуть виїхати через корупцію, яка поглинула Україну. Реальні масштабні інвестиції країною не залучаються, а у малого та середнього бізнесу немає доступу до ресурсів, поля для новацій і створення продукції з високою доданою вартістю для цих ринків, що й дало б можливість збільшення зарплат.

На форумі буде презентовано два макроекономічних  дослідження: «Порівняльний аналіз оподаткування фонду заробітних плат та видатків бюджету у окремих країнах – СНД, ЄС, Азії, Латинської Америки» (автори Володимир Дубровський – старший економіст CASE-Ukraine та В’ячеслав Черкашин – фахівець з питань податкової політики Реанімаційного Пакету Реформ) та “Аналітична робота щодо оцінки переваг і недоліків варіантів зменшення можливостей для ухилення від оподаткування при імпорті та продажі товарів” авторства Іллі Несходовського – директора Інституту соціально-економічної трансформації та В’ячеслава Черкашина.

На думку профільних бізнес-асоціацій УРБ, основних ресурсів для збільшення зарплат декілька: вирівнювання умов ведення бізнесу та реальна детінізація, інституціональні реформи ДФС та митниці як запорука інвестиційної привабливості, зниження навантаження на фонд оплати праці, масштабні програми модернізації бізнесу, в першу чергу, у сферах енергоефективності/енергозбереження, ЖКГ, транспорту, системи освіти і медицини.

Учасники III Open Economic Forum сформують перелік першочергових реформ, які сприятимуть вирішенню питання. Якщо влада почує представників реального сектору економіки – це дозволить збільшити економічний та соціальний рівень країни, створити комфортні умови для життя та ведення бізнесу й стимулюватиме економічно активне населення працездатного віку залишатись в Україні. Вхід на Форум вільний за попередньої реєстрації – Реєстрація

Додаткова інформація: до участі у форумі запрошені Ніна Южаніна, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Євгеній Капінус, державний секретар Міністерства Фінансів України, Тетяна Острікова, голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Іван Міклош, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ, Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, Павло Кухта, заступник Голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ, Борис Филипов, координатор сектору Управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні, Олександр Лазарєв, співголова Митного Комітету Європейської Бізнес Асоціації,  Володимир Дубровський, старший економіст, член Наглядової Ради CASE Україна, Оксана Маркарова, перший заступник Міністра Фінансів України.

Форум відбувається за підтримки: Асоціації платників податків України, Асоціації підприємств інформаційних технологій України, «Данська Рада у справах біженців», Ассоціації “Українські імпортери побутової електроніки”, Реанімаційного Пакету Реформ, Української федерації індустрії безпеки, Хай-Тек Офіс Україна, CASE Україна, Американської торгівельної палати, Всеукраїнської аграрної ради, Європейської Бізнес Асоціації, Інституту соціально-економічної трансформації, Міжнародного інституту менеджменту, Торгово-промислової палати України. Інформаційні партнери: Obozrevatel.ua,  Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня, журнал «Новое Время», інформаційно-аналітичний партнер «Ліга:Закон», журнал «Бізнес.UA».

Какой должна быть государственная политика, чтобы бизнес платил высокие зарплаты?

форум с участием 64 украинских бизнес-ассоциаций и власти назовет первоочередные реформы для этого

18 мая 2018 состоится III Open Economic Forum: «Экономический рост и создание рабочих мест: повестка дня для Украины» Grand Hall Chamber Plaza (ул. Большая Житомирская, 33). Форум собирает более 300 предпринимателей, которые рассмотрят актуальный вопрос – как развивать экономику, чтобы стимулировать бизнес ответственно относиться к налогам и увеличивать заработные платы, а экономически активное население трудоспособного возраста – оставаться работать в Украине?

Украинская Рада Бизнеса, как организатор Форума, собирает публичную дискуссию представителей власти, бизнес-объединений и экспертной среды для обсуждения сотрудничества государства бизнеса в стимуляции к внутренней модернизации, детенизации, увеличению зарплаты на своих предприятиях.

Исследование, опубликованное в начале 2018 года Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.ua, показывает, что высокий уровень заработной платы является решающим фактором для трудовых мигрантов из Украины: 45% – готовы выехать за границу в поисках более высокого заработка, 32% хотят жить в комфортных условиях и 5,6% – хотят уехать из-за коррупции в Украине. Реальные масштабные инвестиции страной не привлекаются, а у малого и среднего бизнеса нет доступа к ресурсам, поля для новаций и создания продукции с высокой добавленной стоимостью для этих рынков, что в комлексе дало бы возможность увеличения зарплат.

На форуме будут представлены два макроэкономических исследования: «Сравнительный анализ налогообложения фонда заработной платы и расходов бюджета в отдельных странах – СНГ, ЕС, Азии, Латинской Америки» (авторы Владимир Дубровский – старший экономист CASE-Ukraine и Вячеслав Черкашин – специалист по вопросам налоговой политики Реанимационного пакета Реформ) и “Аналитическая работа по оценке преимуществ и недостатков вариантов уменьшения возможностей для уклонения от налогообложения при импорте и продаже товаров” авторства Вячеслава Черкашина и Ильи Несходовского – директора Института социально-экономической трансформации.

По мнению профильных бизнес-ассоциаций УРБ, основных ресурсов для увеличения зарплат несколько: выравнивание условий ведения бизнеса и реальная детенизация, институциональные реформы ГФС и таможни как залог инвестиционной привлекательности, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, масштабные программы модернизации бизнеса, в первую очередь, в сферах энергоэффективности / энергосбережения, ЖКХ, транспорта, системы образования и медицины.

Участники III Open Economic Forum сформируют перечень первоочередных реформ, которые будут способствовать решению проблемы. Если власть услышит представителей реального сектора экономики, это позволит увеличить экономический и социальный уровень страны, создать комфортные условия для жизни и ведения бизнеса и стимулировать экономически активное население трудоспособного возраста оставаться в Украине. Вход на Форум свободный по предварительной регистрации

Дополнительная информация: к участию в форуме приглашены Нина Южанина, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, Евгений Капинус, государственный секретарь Министерства финансов Украины, Татьяна Острикова, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, Иван Миклош, председатель Стратегической группы советников по поддержке реформ, Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, Павел Кухта заместитель Председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ, Борис Филипов, координатор сектора Управления государственными финансами Представительства ЕС в Украине, Александр Лазарев, сопредседатель Таможенного Комитета Европейской Бизнес Ассоциации, Владимир Дубровский, старший экономист, член Наблюдательного Совета CASE Украина, Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов Украины.

Форум проходит при поддержке: Ассоциации налогоплательщиков Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, «Датский Совет по делам беженцев», Ассоциации “Украинский импортеры бытовой электроники”, Реанимационного пакета Реформ, Украинской федерации индустрии безопасности, Хай-Тек Офис Украины, CASE Украина, Американской торговой палаты, Всеукраинской аграрной Рады, Европейской Бизнес Ассоциации, Института социально-экономической трансформации, Международного института менеджмента, Торгово-промышленной палаты Украины. Информационные партнеры Форума: Obozrevatel.ua, Интерфакс-Украина, Зеркало недели, журнал «Новое Время», информационно-аналитический партнер «Лига: Закон», журнал «Бизнес.UA».Залишити відповідь